جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

نتایج مصاحبه و پرسش از 21 استاندار پیرامون مهمترین عوامل ساختاری

نتایج مصاحبه و پرسش از 21 استاندار پیرامون مهمترین عوامل ساختاری

در این مقاله به بررسی پاسخ های استانداران برای نتیجه گیری و مقایسه عوامل با اهمیت و همچنین و اولویت گذاری آنها میپردازیم. بیست و یک استاندار دولت های نهم و دهم در این قسمت به پرسشنامه پاسخ داده اند .

در این پرسشنامه استانداران از 1 تا 9 اعدادی را انتخاب نموده اند و به آنان تاکید شده است که میزان تاثیر انتخاب این اعداد به شکل زیر است :

 • انتخاب اعداد 1 تا 3 نشان دهنده تاثیر کم عامل یاد شده است
 • انتخاب اعداد 3 تا 5 نشان دهنده تاثیر متوسط عامل یاد شده است
 • انتخاب اعداد 5 تا 7 نشان دهنده تاثیر زیاد عامل یاد شده است
 • انتخاب اعداد 7 تا 9 نشان دهنده تاثیر بسیار زیاد عامل یاد شده است

 

 بررسی و اولویت بندی عوامل اصلی ساختاری

پاسخ استانداران به سئوال میزان تاثیر ساختارهای اقتصادی ، سیاسی و اداری بر ناکارآمدی نظام مدیریت توسعه استان به شرح ذیل است .

جدول نتایج میزان تاثیر عوامل اصلی بر نظام مدیریت توسعه استانی

عوامل اصلی میانگین میزان اهمیت از 9 میانگین میزان نمرات وضع موجود کشور از 9
ساختار اقتصادی 7.53 3.26
ساختار سیاسی 7.16 4.00
ساختار اداری 7.32 3.68

 

همانطور که ملاحظه می شود در این تحقیق استانداران بر تاثیر بسیار زیاد ساختارهای اقتصادی ، اداری و سیاسی بر ناکارآمدی نظام مدیریت توسعه استانی با اختصاص نمرات بالای 7 تاکید نموده اند . فرضیه های اصلی این تحقیق مبنی بر تاثیر ساختارهای ملی اقتصادی اداری سیاسی کشور به عنوان عوامل خارج از کنترل استان بر ناکارآمدی نظام مدیریت توسعه استان تایید می گردد .

با استفاده از روش تحلیل واریانس در این قسمت به دنبال این هستیم که بررسی کنیم آیا میزان تاثیر این عوامل در مقایسه با یکدیگر برابر است یا اختلاف بوجود آمده معنادار بوده و باعث اولویت بندی میان عوامل اصلی ساختاری تحقیق خواهد شد.

جدول  نتایج تحلیل واریانس عوامل اصلی

SUMMARY  
Groups Count Sum Average Variance
ساختار اقتصادی 19 143 7.526316 2.263158
ساختار سیاسی 19 136 7.157895 2.473684
ساختار اداری 19 139 7.315789 2.339181

 

ANOVA  
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 1.298246 2 0.649123 0.275207 0.760474 3.168246
Within Groups 127.3684 54 2.358674
Total 128.6667 56

 

حتی در سطح اطمینان نود درصد با P-value  بدست آمده فرض برابری نمرات تایید می شود و می توان گفت که سه عامل نمرات یکسانی دارند .

با توجه به نتایج بدست آمده اعلام می شود که :

اولا عوامل ساختاری اقتصادی ، سیاسی ، اداری بر نظام مدیریت توسعه استانی تاثیر زیادی دارند

ثانیا از منظر استانداران کشور تاثیر عوامل ساختاری اقتصادی ، اداری و سیاسی در یک سطح از اهمیت قرار داشته و نمی توان ترجیح اولویت عوامل اصلی ساختاری را بر یکدیگر تعیین نمود  .

 

بررسی و اولویت بندی عوامل فرعی ساختاری

پاسخ استانداران به سئوال میزان تاثیر عوامل فرعی شکل دهنده ساختارهای اقتصادی ، سیاسی و اداری بر ناکارآمدی نظام مدیریت توسعه استان به شرح ذیل است .

 

 

جدول  نتایج میزان تاثیر عوامل فرعی بر نظام مدیریت توسعه استانی

اولویت بندی عوامل فرعی عوامل اصلی عوامل فرعی میانگین میزان اهمیت از 9 میانگین نمرات وضع موجود کشور از 9
1 ساختار اداری ساختار مناسب نظام برنامه و بودجه 8.57 3.38
2 ساختار اقتصادی توزیع متوازن زیرساختهای اقتصادی 8.43 2.95
3 ساختار اقتصادی کارآمدی مقررات اقتصادی 8.38 2.52
4 ساختار اقتصادی ثبات محیط اقتصادی 8.38 2.90
5 ساختار سیاسی جایگاه مستحکم قانونی و مکانیزم صحیح انتخاب و تغییراستانداران 8.29 2.76
6 ساختار اقتصادی عملکرد و ساختار نظام بانکی 8.29 2.38
7 ساختار اقتصادی عدم وابستگی به درآمدهای نفتی 8.00 2.48
8 ساختار سیاسی فرایند مناسب انتخاب مدیران استان 7.90 3.33
9 ساختار اداری ساختار مناسب منابع انسانی 7.57 3.15
10 ساختار سیاسی نقش و اختیار مناسب شورای عالی استانها 6.14 2.10
11 ساختار سیاسی وجود مجلس استانی 5.20 1.33
12 ساختار اداری وجود تشکیلات اداری مستقل استانی 4.86 2.10
13 ساختار اداری وجود شورایی منتخب جهت اداره استان 4.57 1.76

 

با استفاده از روش تحلیل واریانس در این قسمت به دنبال این هستیم که بررسی کنیم آیا میزان تاثیر این عوامل فرعی در مقایسه با یکدیگر برابر است یا اختلاف بوجود آمده معنادار بوده و باعث اولویت بندی میان عوامل فرعی ساختاری تحقیق خواهد شد .

جدول نتایج تحلیل واریانس عوامل فرعی

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
عملکرد و ساختار نظام بانکی 21 174 8.285714 0.714286
ثبات محیط اقتصادی 21 176 8.380952 0.847619
کارآمدی مقررات اقتصادی 21 176 8.380952 1.147619
عدم وابستگی به درآمدهای نفتی 21 168 8 2.4
وجود شورایی منتخب جهت اداره استان 21 96 4.571429 7.657143
وجود تشکیلات اداری مستقل استانی 21 102 4.857143 8.828571
وجود مجلس استانی 20 104 5.2 9.957895
نقش و اختیار مناسب شورای عالی استانها 21 129 6.142857 3.428571
ساختار مناسب منابع انسانی 21 159 7.571429 2.257143
فرایند مناسب انتخاب مدیران استان 21 166 7.904762 1.390476
جایگاه مستحکم قانونی و مکانیزم صحیح انتخاب و تغییراستانداران 21 174 8.285714 1.114286
توزیع متوازن زیرساختهای اقتصادی 21 177 8.428571 0.357143
ساختار مناسب نظام برنامه و بودجه 21 180 8.571429 0.657143

 

ANOVA  
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 568.0022 12 47.33352 15.22526 4.14E-24 1.789685
Within Groups 805.2 259 3.10888
Total 1373.202 271

 

با P-value بدست آمده فرض برابری عوامل رد می شود لذا عوامل با یکدیگر مساوی نبوده و اختلاف بین عوامل معنادار می باشد و ما می توانیم بر حسب میزان اهمیت عوامل آنان را اولویت بندی نماییم .

 

بررسی و اولویت بندی عوامل فرعی

در مقایسه میان همه عوامل تشکیل دهنده ساختارهای اقتصادی اداری سیاسی ، بیشترین اهمیت را از منظر استانداران ساختار مناسب نظام برنامه و بودجه با نمره 8.57 از عوامل تشکیل دهنده ساختار اداری بدست آورده است . توزیع متوازن زیرساخت ها و فعالیت های اقتصادی با کسب نمره 8.43 در اولویت دوم عوامل فرعی قرار گرفته است که از عوامل شکل دهنده ساختار اقتصادی است .

عامل ثبات محیط اقتصادی و مقررات کارآمد اقتصادی از عوامل شکل دهنده اقتصادی نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .

کمترین اهمیت را وجود شورای منتخب و تشکیلات اداری مستقل استانی و وجود مجلس استانی داشته است .

از لحاظ بررسی نمره وضع موجود عوامل در کشور همه نمرات زیر 4 می باشند نشان دهنده وضع نامطلوب عمومی عوامل ذکر شده است .

با صرفنظر از مجلس استانی و شورای منتخب که اصلا وجود نداشته و طبعا کمترین نمره را بدست آورده اند نقش و اختیار شورای عالی استان ها و عملکرد ساختار نظام بانکی نامطلوبترین وضعیت موجود را در میان عوامل فرعی دارند .

 

 بررسی و اولویت بندی عوامل فرعی اقتصادی

همه عوامل فرعی شکل دهنده ساختارهای اقتصادی کشور از منظر استانداران اهمیت بسیار بالایی داشته اند . نمره استانداران به کلیه این عوامل بالای عدد 8 می باشد . در اولویت بندی میان این عوامل ،توزیع متوازن زیرساخت ها و فعالیت های اقتصادی بیشترین اهمیت را دارد .

کارآمدی مقررات اقتصادی و ثبات محیط اقتصادی با نمره ای برابر در رتبه بعدی میزان اهمیت قرار دارند . عملکرد و ساختار نظام بانکی و وابستگی به نفت علی رغم اختصاص نمره بالای 8 از نظر اهمیت در رتبه های بعدی قرار دارند.

وضع موجود عملکرد و ساختار نظام بانکی در میان عوامل اقتصادی از همه نامطلوبتر می باشد .

 

 بررسی و اولویت بندی عوامل فرعی سیاسی

در مجموع میزان نمره اهمیت عوامل فر عی شکل دهنده ساختار سیاسی نمرات کمتری به نسبت سایر ساختارها بدست آورده اند . استانداران در میان عوامل فرعی ساختار سیاسی ، جایگاه مستحکم قانونی استانداران و مکانیزم صحیح انتخاب و تغییر استانداران را مهمترین عامل دانسته اند . در رتبه بعدی اهمیت فرایند انتخاب مدیران استان قرار گرفته است . نمرات وضع موجود عوامل نیز نامطلوب می باشد .

 

 بررسی و اولویت بندی عوامل فرعی اداری

ساختار مناسب برنامه و بودجه مهمترین املی است که از منظر استانداران بر ناکارآمدی مدیریت استانی موثر می باشد . ساختار منابع انسانی در جایگاه دوم قرار گرفته است .

دو عامل دیگر ساختار اداری یعنی تشکیلات مستقل اداری و وجود شورای منتخب در پایین ترین میزان اهمیت قرار گرفته اند . به نظر می رسد این نمرات ناشی از محدود شدن اختیارات استانداران و قرار گرفتن بار مالی اداری و اجرایی ناشی از تبعات استقلال ساختار اداری بر دوش استانداران باشد . زیرا در این حالت متمرکز موجود استانداران در حال بهره گیری از امکانات ملی بدون پذیرفتن تبعات آن هستند .

 

 بررسی و اولویت بندی عوامل جزئی

 بررسی واولویت بندی عوامل جزئی ناکارآمدی بر اساس درجه اهمیت بالا

در این قسمت به دنبال بررسی و اولویت بندی عوامل جزئی موثر بر ناکارآمدی نظام مدیریت استانی هستیم که از منظر استانداران دارای درجه اهمیت بسیار بالا بوده و نمره بالای 8 را از حیث اهمیت پیدا نموده اند.

از میان کلیه 76 عامل جزئی مشخص ناکارآمدی ذکر شده در پرسشنامه که شکل دهنده عوامل فرعی بودند ، استانداران 23 عامل را با درجه اهمیت بالای نمره 8 متمایز نمودند .

11 عامل جزئی با درجه اهمیت بالا جزء عوامل ساختاری اقتصادی ، 7 عامل جزئی با درجه اهمیت بالا جزء عوامل ساختاری سیاسی و 5 عامل جزئی با درجه اهمیت بالا جزء عوامل ساختار اداری می باشند .

5 عامل جزئی با درجه اهمیت بالا تشکیل دهنده عامل فرعی وجود مجلس استانی از عوامل ساختاری سیاسی می باشد که بیشترین تعداد اهمیت را ازحیث تکرار عامل فرعی بر اساس نمره دهی بر اساس اهمیت به عامل جزیی را شکل داده است.

4 عامل جزئی با درجه اهمیت بالا ، تشکیل دهنده عامل فرعی ساختار نظام برنامه و بودجه از عوامل ساختاری اداری می باشد که ازحیث تکرار عامل فرعی بر اساس نمره دهی بر اساس اهمیت به عامل جزیی رتبه دوم را شکل داده است.

3 عامل جزئی با درجه اهمیت بالا نیز  که شکل دهنده عامل فرعی توزیع متوازن فعالیتها و زیرساخت های اقتصادی از عوامل ساختاری اقتصادی می باشند ، رتبه سوم را از حیث تکرار عامل فرعی بر اساس تعیین اهمیت عامل جزیی پید نموده اند.

جدول نتایج میزان تاثیر عوامل جزئی بر نظام مدیریت توسعه استانی

اولویت بندی عوامل جزئی عوامل اصلی عوامل فرعی عوامل جزئی ناکارآمدی میانگین میزان اهمیت از 9 میانگین میزان نمرات از 9
1 ساختار اقتصادی توزیع متوازن فعالیتها و زیرساختهای اقتصادی توزیع متوازن زیرساخت های اقتصادی و رفاهی که مانع از مهاجرت از دیگر استانها به تهران و چند شهر بزرگ دیگر می گردد 8.62 2.76
2 ساختار اقتصادی توزیع متوازن فعالیتها و زیرساختهای اقتصادی توجه کافی به مزیتها و استعدادهای استانی در توزیع فعالیتها و امکانات زیرساختی 8.62 3.38
3 ساختار سیاسی وجود مجلس استانی عدم وجود لابی و فشار به وزارتخانه ها و دستگاههای ملی توسط نمایندگان مجلس جهت تخصیص بودجه و امکانات برای منطقه خود بدون توجه به نیازهای کل استان 8.48 2.25
4 ساختار سیاسی وجود مجلس استانی عدم دخالت های نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان از طریق لابی با وزارتخانه ها و دستگاههای ملی و تصویب دائمی پروژه های استانی خارج از برنامه کلان استان 8.48 2.60
5 ساختار اقتصادی عدم وابستگی به نفت توجه دستگاههای ملی به درآمدها و تولید ثروت از منابع غیر نفتی در استان با وجود ارتزاق کشور از درامدهای نفتی 8.43 3.05
6 ساختار اقتصادی مقررات کارآمد اقتصادی توجه به مزیتهای استان ها و تناسب قوانین و مقررات اقتصادی با ویژگیهای استان 8.38 3.52
7 ساختار اداری وجود تشکیلات اداری مستقل استانی اختیار مناسب استانداران و مدیران استانی در برنامه ریزی و تصمیم گیری استان ها 8.35 3.60
8 ساختار اداری ساختار نظام برنامه و بودجه انسجام و هماهنگی میان برنامه های وزارتخانه ها با یکدیگر با برنامه های استان 8.33 3.38
9 ساختار اقتصادی ثبات محیط اقتصادی عدم تغییر اولویتها و سیاستهای استان در صورت تغییر مدیران ارشد استان 8.29 3.57
10 ساختار سیاسی وجود مجلس استانی در نظر گرفتن مزیتها و تفاوتها و استعدادهای منطقه ای در تصویب قوانین و مقررات برای استان ها 8.29 2.90
11 ساختار سیاسی وجود مجلس استانی متناسب بودن قانونگذاری و قانون زدایی با سرعت تحولات و نیازها و تفاوتهای استانها در عصر اطلاعات امروز 8.24 2.57
12 ساختار اقتصادی عدم وابستگی به نفت توجه دستگاههای استانی به  درآمد استانی با وجود ارتزاق کشور از درامدهای نفتی 8.20 3.65
13 ساختار اقتصادی مقررات کارآمد اقتصادی اختیار لازم برای حذف فرآیندها و مراحل طولانی و زائد بین دستگاهها در اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت اقتصادی در استان 8.19 2.81
14 ساختار سیاسی جایگاه قانونی و مکانیزم انتخاب استانداران شفافیت حدود وظایف و اختیارات استانداران با وجود عدم تصویب اختیارات استانداران در مجلس 8.19 3.43
15 ساختار سیاسی جایگاه قانونی و مکانیزم انتخاب استانداران با ثبات و ضابطه مند بودن مدیریت استانداران و فرمانداران با وجود اختیار کامل عزل و نصب از طرف دولت 8.19 3.05
16 ساختار اقتصادی عدم وابستگی به نفت تناسب بین افزایش بودجه های جاری و عمرانی با بهره وری با وجود وابستگی دولت به درآمدهای نفتی 8.14 2.81
17 ساختار اقتصادی توزیع متوازن فعالیتها و زیرساختهای اقتصادی توجه متوازن به روستا ها در قبال شهرها 8.14 3.57
18 ساختار اقتصادی ثبات محیط اقتصادی اهمیت وزارتخانه ها و دستگاههای ملی به اسناد بالا دستی و برنامه های پنج ساله و سیاستها و اولویتهای مصوب استان 8.10 4.00
19 ساختار سیاسی وجود مجلس استانی پشتوانه حقوقی قوی والزام اور اسنادبرنامه ها وتصمیمات استان برای استان ودستگاه های ملی 8.10 3.05
20 ساختار اداری ساختار نظام برنامه و بودجه در نظر گرفتن مزیتها و استعدادهای منطقه در برنامه ریزی متمرکز بالا به پایین بخشی برای تمام نقاط کشور 8.10 3.33
21 ساختار اقتصادی مقررات کارآمد اقتصادی هماهنگی قوانین و مقررات دستگاههای بخشی (کشاورزی ،صنعت ، خدمات و ..) در سطح استان 8.00 3.29
22 ساختار اداری ساختار نظام برنامه و بودجه تناسب برنامه ریزی بخشی با برنامه ریزی منطقه ای جهت کاهش شکاف بین استانها 8.00 3.14
23 ساختار اداری ساختار نظام برنامه و بودجه مناسب بودن نسبت صحیحی از بودجه ایی که در اختیار استانداران است به نسبت بودجه های ملی 8.00 2.67

 

در مقایسه درجه اهمیت کلیه عوامل جزئی 7 عامل زیر بالاترین نمره درجه اهمیت را به ترتیب کسب نموده اند:

 • توزیع متوازن زیرساخت های اقتصادی و رفاهی که مانع مهاجرت از دیگر استانها به تهران و چند شهر بزرگ دیگر می گردد( با نمره اهمیت 8.62 از 9)
 • توجه کافی به مزیتها و استعدادهای استانی در توزیع فعالیتها و امکانات زیرساختی( با نمره اهمیت 8.62 از 9)
 • عدم وجود لابی و فشار به وزارتخانه ها و دستگاههای ملی توسط نمایندگان مجلس جهت تخصیص بودجه و امکانات برای منطقه خود بدون توجه به نیازهای کل استان (با درجه اهمیت 8.48 از 9 )
 • عدم دخالت های نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان از طریق لابی با وزارتخانه ها و دستگاههای ملی و تصویب دائمی پروژه های استانی خارج از برنامه کلان استان (با درجه اهمیت 8.48 از 9 )
 • توجه دستگاههای ملی به درآمدها و تولید ثروت از منابع غیر نفتی در استان با وجود ارتزاق کشور از درامدهای نفتی (با درجه اهمیت 8.43 از 9 )
 • توجه به مزیتهای استان ها و تناسب قوانین و مقررات اقتصادی با ویژگیهای استان (با درجه اهمیت 8.38 از 9)
 • اختیار مناسب استانداران و مدیران استانی در برنامه ریزی و تصمیم گیری استان ها( با درجه اهمیت 8.35 از 9)

در مقایسه وضعیت موجود میان عوامل جزئی با اهمیت که وضعیت نامطلوبتری را به خود اختصاص داده اند به ترتیب داریم :

 • عدم وجود لابی و فشار به وزارتخانه ها و دستگاههای ملی توسط نمایندگان مجلس جهت تخصیص بودجه و امکانات برای منطقه خود بدون توجه به نیازهای کل استان (با نمره 2.25 )
 • متناسب بودن قانونگذاری و قانون زدایی با سرعت تحولات و نیازها و تفاوتهای استانها در عصر اطلاعات امروز( با نمره 2.57 )
 • عدم دخالت های نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان از طریق لابی با وزارتخانه ها و دستگاههای ملی و تصویب دائمی پروژه های استانی خارج از برنامه کلان استان (با نمره 2.60 )
 • مناسب بودن نسبت صحیحی از بودجه ایی که در اختیار استانداران است به نسبت بودجه های ملی( با نمره 2.67)
 • توزیع متوازن زیرساخت های اقتصادی و رفاهی که مانع از مهاجرت از دیگر استانها به تهران و چند شهر بزرگ دیگر می گردد (با نمره 2.76)
 • اختیار لازم برای حذف فرآیندها و مراحل طولانی و زائد بین دستگاهها در اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت اقتصادی در استان (با نمره 2.81)
 • تناسب بین افزایش بودجه های جاری و عمرانی با بهره وری با وجود وابستگی دولت به درآمدهای نفتی( با نمره 2.81)
 • در نظر گرفتن مزیتها و تفاوتها و استعدادهای منطقه ای در تصویب قوانین و مقررات برای استان ها (با نمره2.90)

 

 بررسی واولویت بندی عوامل جزئی ناکارآمدی بر اساس وضعیت نامطلوب (نمره پایین وضع موجود )

عوامل جزئی رامی توان از حیث فاصله آنها با وضعیت مطلوب از منظر استانداران نیز دسته بندی نمود . ما با مد نظر قرار دادن نمره 2.5 تمامی عواملی که وضع موجود آنها نامطلوب می باشد در جدل زیر آورده ایم و قید حداقل اهمیت نمره 6 را هم لحاظ کرده ایم تا در بین عوامل دارای حداقل اهمیت مورد قبول، به تحلیل و مقایسه بپردازیم .

9 عامل جزئی دارای وضعیت نامطلوب زیر 2.5 می باشند . 4 عامل متعلق به ساختار اداری و 3 عامل متعلق به ساختار سیاسی و 2 عامل متعلق به ساختار اقتصادی می باشند .

جدول  نتایج میزان تاثیر عوامل جزئی بر اساس وضعیت نامطلوب موجود

نامطلوبترین وضع موجود عوامل عوامل اصلی عوامل فرعی عوامل جزئی ناکارآمدی میانگین میزان اهمیت از 9 میانگین میزان نمرات از 9
1 ساختار سیاسی نقش و اختیار  شورای عالی استانها اختیار مناسب شورای عالی استانها جهت کاهش تاثیر لابی استانهای دارای تعداد نمایندگان بیشتر در مجلس شورای اسلامی 6.05 2.33
2 ساختار سیاسی نقش و اختیار  شورای عالی استانها اختیار مناسب شورای عالی استانها برای ایفا نقش قانون اساسی خود جهت جلوگیری از تبعیض بین استانها 6.05 2.29
3 ساختار اداری وجود شورایی منتخب جهت اداره وجود پشتوانه قانونی و حمایت از استانداران در برابر نهادهای نظارتی با تصویب تصمیمات استان توسط شورایی مردمی 6.25 2.18
4 ساختار اداری وجود شورایی منتخب جهت اداره وجود پشتوانه قانونی الزام آور و حمایت از تصمیمات استانی برای دستگاهها و ادارات استانی توسط شورایی مردمی 6.25 2.18
5 ساختار اداری وجود تشکیلات اداری مستقل استانی اختیار مناسب استانداران و مدیران استانی در تغییرات ساختار منابع مالی 6.62 2.14
6 ساختار اداری وجود تشکیلات اداری مستقل استانی اختیار مناسب استانداران و مدیران استانی در تغییرات ساختار منابع انسانی استخدام گزینش و نظام پرداخت 6.67 2.38
7 ساختار اداری وجود تشکیلات اداری مستقل استانی اختیار مناسب استانداران در ادغام و کاهش تفکیکهای بخشی سطح ملی به سطح استان 6.90 2.38
8 ساختار اقتصادی مقررات کارآمد اقتصادی اختیار لازم برای تصویب مقررات و سیاستهای تشویقی و حمایتی از سرمایه گذاریها و فعالیتهای بخش اقتصادی متناسب با مزیتهای استان 7.57 2.48
9 ساختار اقتصادی عملکرد و ساختار نظام بانکی دسترسی آسان بنگاههای اقتصادی استان به منابع بانکی 7.81 2.38
10 ساختار سیاسی وجود مجلس استانی عدم وجود لابی و فشار به وزارتخانه ها و دستگاههای ملی توسط نمایندگان مجلس جهت تخصیص بودجه و امکانات برای منطقه خود بدون توجه به نیازهای کل استان 8.48 2.25

 

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *