جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

اردوهای کانون دانش پژوهان نخبه جعفر فرجی رسول محمد قلی

14 فروردین 1400

اردوهای کانون دانش پژوهان نخبه جعفر فرجی رسول محمد قلی

اردوهای کانون دانش پژوهان نخبه جعفر فرجی رسول محمد قلی

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *