جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

Portfolio categories: <span>فرمانداری</span>

دیدارهای مردمی
فرمانداری
جلسات فرمانداری
فرمانداری