جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

گفتگو جعفر فرجی با دکتر پرویز کرمی در خصوص شهر نوآور