جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

گفتگوی جعفر فرجی با افشین پروین پور در خصوص تهران ارزان آرزو یا واقعیت