جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

نقطه وصل بچه‌های انقلابی با اساتید انقلابی شدیم

نسخه ی نمایشی را ببینید