جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

جعفر فرجی: “نه” نمایندگان مجلس قبل به اقدام بزرگ بخش مسکن

نسخه ی نمایشی را ببینید