جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

جعفر فرجی نخستین رویداد ملّی رقابت هسته‌های پیشرفت سراسر کشور را تشریح کرد

نسخه ی نمایشی را ببینید