جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

جعفر فرجی: مشارکت یک میلیون نفر در رقابت الگوهای موفق اجتماعی

نسخه ی نمایشی را ببینید