جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

جعفر فرجی : طلوع حق همچون قطره ای از دریا در مسیر تمدن سازی

نسخه ی نمایشی را ببینید