جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

جعفر فرجی – تولید ثروت مبتنی بر نوآوری، پربازده‌ترین نوع تولید ثروت در جهان است

نسخه ی نمایشی را ببینید