جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

جعفر فرجی تاریخچه و برنامه‌های سال آتی موسسه طلوع حق را تشریح کرد

نسخه ی نمایشی را ببینید