جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

تماس با من

راه ارتباطـــــی از طــــریق ایمیــــل: